Gebruikersvoorwaarden

Paard & Bed is een platform voor hippische toeristen die met hun paard of pony ergens willen overnachten. Op de website www.paardenbed.nl wordt een overzicht gegeven van accommodaties die overnachting bieden aan ruiters en/of menners en hun paarden en/of pony’s.

Gebruikers van de website kunnen op verschillende manieren informatie inwinnen over de verhuurbare accommodaties.

Gebruikers van het platform van Paard & Bed hebben alleen toestemming voor toegang tot en gebruik van het platform onder de volgende voorwaarden:

Toepasselijkheid

1.1 Bezoekers van de website kunnen gebruikmaken van het platform als gast en/of geregistreerde gebruiker.
1.2 Bij gebruik van het platform van Paard & Bed, wordt de bezoeker geacht de gebruiksvoorwaarden te hebben gelezen en hiermee ingestemd te hebben. Gaat de gebruiker niet akkoord met voorwaarden, dan mag deze het platform uitdrukkelijk niet gebruiken.
1.3 Het aanmaken van een account is kosteloos.
1.4 Handelt de gebruiker namens een bedrijf, een organisatie of een andere juridische entiteit, dan verklaart de gebruiker hiertoe bevoegd te zijn
1.5 De gebruiker staat ervoor in dat alle acties vanaf het eigen account, eigen acties van de gebruiker zijn, dan met medeweten van de gebruiker zijn. De gebruiker is dus ook juridisch aansprakelijk voor al deze handelingen. Bij een account dat gehackt is dient de gebruiker dit per ommegaande te melden via het contactformulier op de contactpagina of rechtstreeks via info@paardenbed.nl.

Gebruik van het platform

2.1 Gebruikers kunnen een account aanmaken door middel van een e-mailadres en wachtwoord. Met de registratie geeft de gebruiker toestemming voor verwerking van persoonsgegevens, die noodzakelijk zijn voor een veilig gebruik van de website. Lees meer over ons privacybeleid
2.2 Gebruikers dienen zich bewust te zijn dat Paard & Bed niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van websites en bronnen waar naar doorgelinkt wordt.
2.3 Gebruikers met een account hebben de mogelijkheid om accommodaties op te slaan als favorieten in de "Mijn omgeving".
2.4 Een gebruiker kan een reviews schrijven over een accommodatie als diegene ook daadwerkelijk met paard of pony bij de accommodatie geweest is. Daarbij is het niet toegestaan om een beoordeling te schrijven die onwaar, racistisch, bedreigend, godslasterlijk of seksueel getint is. Ook ongepast taalgebruik wordt niet getolereerd. Lees meer over het plaatsen van een review
2.5 Als een gebruiker een account heeft aangemaakt, kan gebruiker het account van op elk moment laten verwijderen door een e-mail te sturen naar info@paardenbed.nl. Wordt het platform daarna gebruikt zonder account, dan blijven deze gebruiksvoorwaarden van kracht.

Beschikbaarheid en beperkingen

3.1 Paard & Bed spant zich in om de website 24/7, 7 dagen per week online te hebben, maar kan hierin geen 100% garanties afgeven. Onderhoud kan op ieder moment plaatsvinden, zonder kennisgeving vooraf.
3.2 Paard & Bed kan en mag de functionaliteiten in het platform aanpassen. Dit in het kader van continuïteit en doorontwikkeling. Gebruikers zijn welkom om ideeën en suggesties door te geven, maar alleen Paard & Bed kan besluiten over aanpassingen.
3.3 Paard & Bed heeft het recht om de identiteit van een gebruiker bekend te maken aan een derde partij, wanneer er sprake is van schending van de rechten van die derde partij, in het bijzonder smaad, intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten, of als anders wettelijk vereist.
3.4 Bij herhaaldelijk misbruik van het platform, behoudt Paard & Bed zich het recht voor om het account van een gebruiker te blokkeren. Gebruikers waarvan het account geblokkeerd, wordt de mogelijkheid geboden om bezwaar aan te tekenen.
3.5 Als een account van een geregistreerde gebruiker gedurende een periode van twaalf maanden niet gebruikt wordt, wordt het account op inactief gezet.

Intellectueel recht, foto’s, beeldmateriaal en/of video’s

4.1 Paard & Bed, de bijbehorende software en alle informatie en afbeeldingen geplaatst door Paard & Bed zelf, zijn de intellectuele eigendom van Paard & Bed. Deze mogen op geen enkele manier gekopieerd of gebruikt worden zonder ondubbelzinnige schriftelijke toestemming van Paard & Bed, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.
4.3 Wanneer een gebruiker foto(‘s), beeldmateriaal en/of video’s stuurt naar Paard & Bed, geeft de gebruiker nadrukkelijk toestemming voor gebruik op de website of via één van onze andere communicatiekanalen.
4.4 Is de gebruiker jonger dan 16 jaar, dan gaat Paard & bed ervan uit dat de gebruiker hiervoor toestemming gekregen heeft van ouder(s) of een andere wettelijke vertegenwoordiger. De gegevens van de gebruiker zullen bij een eventuele publicatie geen naam, link of tekst bevatten die naar de gebruiker verwezen zou kunnen worden. Het door gebruiker aangeleverde materiaal wordt alleen door Paard & Bed gebruikt en zal niet worden doorgestuurd naar derden. Wanneer ervoor wordt gekozen om bepaald materiaal bij voorbaat niet te gebruiken, dan zullen deze worden verwijderd.
4.5 Een gebruiker kan altijd een verzoek indienen om foto(‘s), beeldmateriaal en/of video’s van gebruiker te verwijderen. Dit verzoek wordt zo snel mogelijk behandeld.
4.6 Op geen enkele mogelijke manier kan er aanspraak worden gedaan op royalty’s, kosten, betalingen, licentierechten, auteursrechten of andere vormen van betaling. Dit is dan ook per direct uitgesloten en bij het insturen van foto(’s), beeldmateriaal en/of video’s verklaart gebruiker hiervan op de hoogte te zijn en hiermee akkoord te gaan.

Aansprakelijkheid, garanties en schade

5.1 Niets in deze gebruiksvoorwaarden sluit de aansprakelijkheid van Paard & Bed uit, of beperkt deze, die voortvloeit uit grove nalatigheid of opzet of enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt door de Nederlandse wetgeving.
5.2 Paard & Bed is niet aansprakelijk tegenover de gebruiker of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van services.
5.3 Voor zover wettelijk toegestaan, sluit Paard & Bed alle garanties of andere voorwaarden uit die van toepassing kunnen zijn op het platform van Paard & Bed, haar diensten of enige inhoud daarop, expliciet of impliciet.
5.4 Paard & Bed is niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade veroorzaakt door een virus, een gedistribueerde denial-of-service-aanval of ander technologisch schadelijk materiaal dat computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander eigendomsrechtelijk materiaal van gebruiker kan infecteren als gevolg van gebruik van het platform, of voor het downloaden van enige inhoud erop, of op een website die eraan is gelinkt.
5.5 Paard & Bed is niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid van informatie die op haar platform wordt gegeven. Paard & Bed geeft geen garantie en is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor enige inhoud, of voor andere producten of diensten van derden.

Privacybeleid

6.1 Paard & Bed vindt de privacy van de gebruikers van haar platform erg belangrijk. Juist hierom is er een apart privacybeleid gemaakt. Paard & Bed raadt gebruikers aan om deze te lezen voordat het platform gebruik gaat worden.

Overig

7.1 Op de overeenkomsten van Paard & Bed is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
7.2 Alle geschillen die mochten ontstaan onder, of in verband met, overeenkomsten van Paard & Bed met een gebruiker en/of deze gebruiksvoorwaarden, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van rechtbank Overijssel

Paard & Bed is de handelsnaam van VOF Met en Meer, ingeschreven in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 57298173